Giấy tay mua bán nhà đất là một hợp đồng mua bán được thực hiện bằng văn bản đơn giản, không cần đến sự tham gia của một công chứng viên. Mặc dù giấy tay mua bán nhà đất không có giá trị pháp lý tương tự như hợp đồng mua bán được công chứng, nó vẫn có một số giá trị thỏa thuận giữa các bên.

Nội dung cần có trong giấy tay mua bán nhà đất

Dưới đây là những thông tin cần có trong một giấy tay mua bán nhà đất:

 1. Thông tin các bên: Bao gồm tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của người mua và người bán.
 2. Mô tả tài sản: Cần cung cấp một mô tả chi tiết về tài sản bao gồm địa chỉ, diện tích, cấu trúc, hình dạng và bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để xác định đúng tài sản đang được giao dịch.
 3. Giá trị giao dịch: Xác định giá trị tài sản và số tiền được thỏa thuận giữa người mua và người bán. Ngoài ra, cần ghi rõ cách thanh toán và các điều kiện liên quan đến việc chuyển nhượng tiền mặt.
 4. Điều khoản và điều kiện: Ghi rõ các điều khoản và điều kiện của giao dịch, bao gồm các điều kiện về bảo đảm quyền sở hữu, chuyển nhượng, thời gian chuyển nhượng, phí chuyển nhượng và các điều khoản khác mà các bên đã thỏa thuận.
 5. Ngày và chữ ký: Đảm bảo rằng giấy tay mua bán nhà đất có ngày ký kết và chữ ký của cả người mua và người bán. Điều này chứng tỏ sự đồng ý và cam kết của cả hai bên đối với giao dịch.

Lưu ý rằng giấy tay mua bán nhà đất không thay thế cho việc thực hiện các thủ tục pháp lý chính thức như công chứng hợp đồng mua bán. Để đảm bảo tính pháp lý và bảo vệ quyền lợi của bạn, nên tìm đến một công chứng viên hoặc luật sư để thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến mua bán nhà đất.

Ví dụ về giấy tay mua bán nhà đất

—– Hợp đồng mua bán nhà đất —–

Ngày ký: DD/MM/YYYY

Bên mua (Người mua): Tên: [Họ và tên người mua] Địa chỉ: [Địa chỉ người mua] Số điện thoại: [Số điện thoại người mua]

Bên bán (Người bán): Tên: [Họ và tên người bán] Địa chỉ: [Địa chỉ người bán] Số điện thoại: [Số điện thoại người bán]

Mô tả tài sản:

 • Địa chỉ: [Địa chỉ của tài sản]
 • Diện tích: [Diện tích của tài sản]
 • Mô tả chi tiết về tài sản: [Thông tin chi tiết về tài sản, bao gồm cấu trúc, hình dạng, tiện nghi, và các đặc điểm khác]

Giá trị giao dịch:

 • Tổng giá trị: [Số tiền được thỏa thuận giữa hai bên]
 • Phương thức thanh toán: [Mô tả chi tiết về cách thanh toán, ví dụ: trả đủ tiền mặt trong vòng 30 ngày sau ngày ký hợp đồng]

Điều khoản và điều kiện:

 1. Người bán cam kết rằng tài sản được giao dịch là đúng với mô tả đã nêu trong hợp đồng và không bị tranh chấp, không gắn liền với các nghĩa vụ pháp lý khác.
 2. Người bán cam kết chịu trách nhiệm chuyển nhượng quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản cho người mua.
 3. Người mua cam kết thanh toán đúng theo thỏa thuận giữa hai bên và chịu trách nhiệm các chi phí liên quan đến giao dịch, bao gồm phí chuyển nhượng.
 4. Cả hai bên cam kết giữ bí mật về thông tin liên quan đến giao dịch này và không tiết lộ cho bên thứ ba không có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia.
 5. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và kéo dài cho đến khi các nghĩa vụ đã được thực hiện đầy đủ theo hợp đồng.

Ngày ký và chữ ký:

Người mua: Người bán: [Chữ ký người mua] [Chữ ký người bán]

By admin